نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.50.00 )